פסקי דין בריכות שחיה

לקט פסיקת בתי משפט בנושא בריכות שחייה        

הערה לתשומת לב
חלק מהחקיקה ופסקי הדין המופיעים באתר זה לא הופקו בידי מערכת "בסגנון חופשי" כך שייתכן שחלקם טעונים עדכון וטרם עודכנו.
מחובת כל המשתמש בהם לבדוק האם פורסמה בינתיים גרסה חדשה יותר.
המשתמש במסמך מאתר זה מבלי לערוך בדיקה כאמור תחילה, עושה כן על אחריותו בלבד. על כל פנים מודגש בזאת כי לשון החוק ברשומות היא הקובעת!

מעוניינים בייעוץ? חוות דעת משפטית? רוצים לשמוע עוד על בית הספר למקצועות המים, הים והבריכה? מוזמנים לפנות אלינו!